Selvsertifisering og egenmelding av deltakerne

Fra Bits sin side er det stor oppmerksomhet om tiltak i bankene som kan avdempe konsekvensene ved operasjonelle eller finansielle avvik/hendelser i bankene. Hensikten er å forhindre at et finansielt eller driftsmessig problem i en bank smitter over på andre banker gjennom interbanksystemet NICS.

Bits gjennomfører hvert annet år en ordning med obligatorisk selvsertifisering av nivå 1 banker og egenmelding av nivå 2 banker (eg. selvevaluering). I selvsertifiseringen og egenmeldingen vektlegger Bits betydningen av at bankene har gode rutiner for håndtering og varsling av driftsavvik som kan påvirke bankens innsending og mottak av transaksjoner til/fra NICS. Norges Bank har pekt på selvsertifisering og egenmelding som et viktig tiltak for å skape oppmerksomhet om NICS i bankenes ledelse. Selvsertifisering og egenmelding anses som et viktig risikoreduserende tiltak.