Avtaler og regelverk

Etter Bits AS – bankenes infrastrukturselskap – overtok forvaltningen av bankenes regelverk Blåboka eller mer formelt; Avtale- og regelverkssamlingen for innenlands betalingsformidling, har dette gjennomgått en revisjon. De oppdaterte reglene finner du på disse sidene.

Første utgave av Avtale- og regelverkssamlingen forelå i februar 1988 som et samarbeidsprosjekt mellom den gang Bankforeningen og Sparebankforeningen. Bakgrunnen var bankenes behov for bedre tilgang til og oversikt over de styrings- og ansvarsregler som banknæringen selv fastsatte på betalingsformidlingens område (selvreguleringen).

Produksjon av betalingstjenester krever samarbeid mellom konkurrerende enheter. Dette samarbeidet er grunnlaget for selvreguleringen. Samarbeidet/selvreguleringen spenner fra overordnede regler, gjennom standarder og felles sikkerhetskrav til felles operasjonell virksomhet.

Nye EU-regler på betalingsformidlingsområdet påvirker markedet, herunder Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 av 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked og Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EU av 23. juli 2014 om sammenlignbarhet av kostnader forbundet med betalingskontoer, bytte av betalingskontoer og adgang til å opprette og bruke betalingskontoer med grunnleggende funksjoner. Med disse følger også et stort rom for selvregulering, men det vil også påvirke samspillet mellom nasjonal infrastruktur og de ulike betalingstjenestene i Norge. Samfunnet er i utvikling, særlig hva gjelder digitalisering for betalingstjenester. Dette medfører en stor utvikling for hvilke aktører som kan tilby betalingstjenester, og her vil vi se et større marked for forbrukerne.