NICS

NICS er bankenes felles avregningssystem for norske kroner og benyttes av alle banker som deltar i banknæringens felles infrastruktur for betalingsformidling. Banker skal benytte NICS for utveksling av transaksjoner som inngår i banknæringens felles infrastruktur og som påvirker en banks posisjon i Norges Banks Oppgjørssystem, NBO.

NICS er et interbanksystem slik dette er definert i lov om betalingssystemer mv. (bsl) § 1-1. NICS har betydning for finansiell stabilitet og er underlagt konsesjon fra Norges Bank. Bits er systemeier (konsesjonshaver) for NICS og skal sørge for rasjonell, sikker og stabil drift av NICS, støtte opp om finansiell stabilitet og bidra til å fremme en effektiv innenlands betalingsformidling. NICS er meldt til EFTA’s overvåkningsorgan i samsvar med rådsdirektiv 98/26/EF (Settlement Finality Directive), jf. lov om betalingssystemer kap. 4.

Deltagelse i NICS krever at deltageren er en kredittinstitusjon som har anledning til å inngå i avtaler om avregning og oppgjør som kan gjøres gjeldene selv om det innledes insolvensbehandling hos deltager i NICS, jf. bsl § 4-2 og rådsdirektiv 98/26/EF artikkel 2, (b), første ledd.

For den tekniske drift og forvalting av NICS har Bits inngått avtale med Mastercard Payment Services Infrastructure (MPSI). Bits er systemeier og ansvarlig for systemet, også for de deler som er utkontraktert til MPSI.

NICS behandlet i 2023 2,7 milliarder betalingstransaksjoner til en samlet verdi av 104 832 milliarder kroner.