NICS

NICS er bankenes felles avregningssystem for norske kroner og benyttes av alle banker som deltar i banknæringens felles infrastruktur for betalingsformidling. Banker skal benytte NICS for utveksling av transaksjoner som inngår i banknæringens felles infrastruktur og som påvirker en banks posisjon i Norges Banks Oppgjørssystem, NBO.

NICS er et interbanksystem slik dette er definert i lov om betalingssystemer mv. (bsl) § 1-1. NICS har betydning for finansiell stabilitet og er underlagt konsesjon fra Norges Bank. Bits er systemeier (konsesjonshaver) for NICS og skal sørge for rasjonell, sikker og stabil drift av NICS, støtte opp om finansiell stabilitet og bidra til å fremme en effektiv innenlands betalingsformidling.

For den tekniske drift og forvalting av NICS har Bits inngått avtale med Nets Norge Infrastruktur AS (NNI). Bits er systemeier og ansvarlig for systemet, også for de deler som er utkontraktert til NNI.

I NICS behandles årlig over 2 milliarder betalingstransaksjoner til en samlet verdi av om lag 70 000 milliarder kroner.