Avregning og oppgjør på to nivåer

NICS foretar avregning på to nivåer:

  • for nivå 1 banker, dvs. banker som har sitt oppgjør over egen oppgjørskonto i NBO
  •  for nivå 2 banker, dvs. banker som har sitt oppgjør gjennom en nivå 1 bank

Til forskjell fra et tradisjonelt ”tiered participation” system er deltakere både på nivå 1 og 2 direkte deltakere i NICS og selv ansvarlig for transaksjoner de sender til NICS. Deltakerne på nivå 2 kan dermed ikke beskrives som indirekte deltakere i NICS, selv om systemet med avregning på to nivåer innebærer likhetstrekk med et mer tradisjonelt ”tiered participation” system.

Avregnings- og oppgjørsteknisk fungerer ordningen på følgende måte: NICS beregner hver deltakers nettoposisjon til hver avregning. Nettoposisjonen til en nivå 2 bank legges til nettoposisjonen til nivå 2 bankens private oppgjørsbank på nivå 1. Nettoposisjonen til den private oppgjørsbanken, inklusiv underliggende nivå 2 bankers nettoposisjoner, sendes til Norges Bank for oppgjør over nivå 1 bankens oppgjørskonto i Norges Bank. Etter at oppgjøret er gjennomført i Norges Bank vil den private oppgjørsbanken foreta oppgjør mot sine underliggende banker. Dette gjøres ved at underliggende nivå 2 bankers nettoposisjoner blir postert på nivå 2 bankens oppgjørskonto i den private oppgjørsbanken. Oppgjørsbank og underliggende bank står fritt til å avtale betingelser seg i mellom for gjennomføring av oppgjøret på nivå 2.

Oppgjørsbanken er forpliktet til å gi oppgjør til andre banker for alle transaksjoner i NICS til/fra egne underliggende nivå 2 banker. Oppgjørsbankens beløpsmessige forpliktelse for en underliggende bank er imidlertid begrenset til en CAP som oppgjørsbanken har registrert i NICS. CAP er en ramme fastsatt av oppgjørsbank for en underliggende banks akkumulerte netto debetposisjon i NICS Netto gjennom et avregningsdøgn.

Ordningen med avregning på to nivåer vurderes som hensiktsmessig og som et risikoreduserende tiltak i seg selv. Ordningen påfører ikke NICS finansiell, operasjonell eller annen risiko.