Behandling av transaksjoner i NICS – NICS Netto og NICS Brutto

I NICS produseres det daglig fem multilaterale nettoavregninger, kalt NICS Netto. I avregningene inngår massebetalinger, korttransaksjoner, ulike høyverditransaksjoner, interbanklån og tilbakebetalinger av slike lån mellom bankene. Antall daglige avregninger, innsendingsfrister med mer reguleres av driftsmønsteret for NICS, som utgjør vedlegg 1 til NICS-reglene. Avregninger fra NICS sendes til Norges Bank der de gjøres opp over bankenes oppgjørskonti i Norges banks Oppgjørssystem (NBO) i henhold til NBOs driftsmønster.

Alle banker som deltar i NICS skal levere transaksjoner og motta konteringsdata til/fra alle avregninger.

 

Bankenes innsendingsfrist til NICS Netto er som følger:

Morgenavregningen           kl 0530
Mellomavregning nr 1        kl 0930
Mellomavregning nr 2        kl 1130
Mellomavregning nr 3        kl 1330
Sluttavregningen               kl 1530

Avregningene blir oversendt NBO for oppgjør få minutter etter innsendingsfristen.

Betalinger over 25 millioner kroner styres automatisk til et eget produksjonsløp, kalt NICS Brutto. Transaksjoner som styres til NICS Brutto sendes umiddelbart til Norges Bank for oppgjør. Kun banker som deltar i NICS på nivå 1 kan delta i NICS Brutto.  Transaksjoner som behandles brutto kan sendes inn i formatene Swift eller NIBE. Banker på nivå 1 kan også styre Swift transaksjoner til behandling i NICS Brutto, uavhengig av om de har beløp lavere enn 25 millioner kroner, ved å merke transaksjonen som REG eller HASTE.

 

Behandling av transaksjoner i NICS har tre hovedtrinn:

  1. Mottak og kontroll (validering) av transaksjoner innsendt fra bankene og deres medhjelpere (på vegne av banker). Transaksjoner mottas i SWIFT-format og de nasjonale formater BOLS (korttransaksjoner) og NIBE
  2. Danning og oversending av oppgjørsgrunnlag (avregning) for oppgjøret mellom bankene i Norges Banks oppgjørssystem NBO
  3. Videreformidling av bokføringsgrunnlag (konteringsdata) til bankene etter at oppgjør er bekreftet oppgjort i Norges Bank.