Prinsippet om kreditering etter oppgjør

NICS er et rent avregningssystem. NICS tilbyr ikke deltakerne noen former for kreditt, tar ingen motpartsrisiko og garanterer ikke oppgjør. Avregningssystemet NICS er dermed ikke eksponert for noen form for kreditt- eller likviditets risiko.

NICS er basert på prinsippet om ”kreditering etter oppgjør”. Dette vil si at en bank som skal motta penger ikke krediterer sin kunde før banken selv har mottatt kapitaltransaksjonen fra betalers bank, det vil si har mottatt pengene gjennom interbankoppgjøret. Av denne grunn oppstår det i NICS ikke gjeld eller fordringer (kreditteksponering) mellom deltakerne og deltakelse i NICS representerer dermed ingen kredittrisiko for deltakerbankene.

Unntaket fra regelen om kreditering før oppgjør er avregning og oppgjør av BankAxept-transaksjoner og Straksbetalinger, der betalingsmottakers bank forplikter seg til å gi oppgjør før den selv har mottatt oppgjør fra betalers bank. Den samlede kredittrisikoen for slike transaksjoner vurderes som liten. Transaksjonsbeløpene (og nettoposisjonene mellom bankene) er relativt små og kredittrisikoen er dessuten redusert gjennom at avregning av disse transaksjonene er omfattet av avregningsavtale som står seg selv om det innledes insolvensbehandling mot en deltaker i NICS. I avregningsavtalen inngår også fordeling av inndekning av en eventuell negativ posisjon for fallentbanken som ikke dekkes av boet.