Syke- og uføreopplysninger fra NAV

Bakgrunn

I dag er prosessen forbundet med å søke om (og påfølgende forvaltning av-) «arbeidsavklaringspenger» (AAP) og uføretrygd manuelt og går per post. Tiden det tar fra en bruker melder en sak til forsikringsselskapene til brukeren får en beslutning i saken er altså lang, og derfor purres det ofte på NAV (per post og per telefon) – både fra brukere direkte og fra forsikringsselskapene.

Ved å utvikle en løsning for digital samhandling med elektronisk overføring av data knyttet til søkeren, vil både forsikringsselskapene og NAV kunne øke effektiviteten i saksbehandlingen og de vil dermed kunne behandle søknader mye raskere. En elektronisk overføring av data som søkeren har gitt sitt samtykke til, vil både sikre at NAV kun deler de data som forsikringsselskapene har behov for (selskapene unngår å få overflødig informasjon). Dette understøtter kravene i personopplysningsloven (POL) og fra mai 2018 også personvernloven GDPR.

Hensikten med prosjektet

Søkeren, NAV og forsikringsselskapene har følgende behov:

  • Reduksjon i saksbehandlingstid både hos NAV og forsikringsselskapene
  • Forbedret informasjonssikkerhet som følge av:
    • Redusert behov for manuell behandling av sensitive opplysninger
    • Bruk av tilpasset samtykke-løsning med nivå 4 sikkerhet
  • Forbedring av søkerens brukerreise: kortere behandlingstid og raskere svar fra forsikringsselskapene
  • Forenkling og økt effektivitet også hos NAV og forsikringsselskapene.

Ved å innfri disse behovene vil NAV og forsikringsselskapene sikre en bedre håndtering av saker seg imellom og vil kunne forbedre søkerens opplevelse av søknadsprosessen. Det er forventninger om enkelhet, selvbetjening og raske behandlingstider. Ved å digitalisere og automatisere prosessene, har prosjektet som mål å levere løsninger som er tilpasset fremtidens behov og krav.

Eksempel på mulig løsning/it-arkitektur

Figur 1: Bruk av samtykke ved førstegangs forespørsel

Figur 2: Bruk av samtykke ved gjentakende henvendelse

Status for prosjektet

Prosjektet, med deltakelse fra NAV, Storebrand, DNB, KLP og Bits, leverte sluttrapport fra planleggingsfasen oktober 2018 med anbefaling om å videreføre prosjektet.

Topplederforum besluttet i sitt møte 12. november 2018 en slik overgang og prosjektet er nå i realiseringsfase. Løsning for AAP utvikles først, der start av integrasjonstest begynner i uke 6. Oppstart pilot planlegges i siste halvdel av mars 2019.