Selskapsetablering

Bakgrunn

Oppstart av prosjektet «Selskapsetablering» ble denne våren besluttet i Styringsgruppen for DSOP etter anbefaling fra DSOP programkontoret. Det ble vedtatt at konseptfase settes i gang i regi av Bits og med deltakelse fra Brønnøysundregistrene, Skatteetaten og bankene.
Beslutningen er basert på et sterkt ønske fra myndighetene om:

  • at Norge skal være et land som er langt fremme når det gjelder digitalt prosess for nye selskapsetablerere og på denne måten bidrar til besparelser i offentlig sektor.
  • en kvalitetsforbedring av offentlig tilgjengelig informasjon om nye selskaper, og med dette en forebyggende virkning når det gjelder svindel.

Forbedring i bankenes assistanse vil gi god mulighet til å få et nært forhold til nye selskaper samtidig som det vil bidra til bedre effektivitet og mer fornøyde kunder.

Hensikten med prosjektet

Hovedmålet for prosjektet er å forenkle prosessen for etablering av nye selskaper gjennom en digitalisert prosess som i større grad kobler sammen stiftelse av selskap med etablering av bankkonto og registrering i de offentlige registre, slike som Altinn. Dagens utfordringer for gründere og selskapsetablerere ligger blant annet i kravet om en bankkonto med innbetalt aksjekapital ved opprettelse av organisasjonsnummer og samtidig i kravet om et organisasjonsnummer ved opprettelse av en bankkonto. I tillegg går informasjonsflyt i dag mellom bank og Brønnøysundregistrene via kunden som må oppgi den sammen informasjonen flere ganger i løpet av prosessen.

Eksempel på dagens informasjonsflyt: AS-IS Stiftelse av AS inklusive registrering av AS-kapital

Status for prosjektet

Prosjektet, med deltakelse fra Bits, DNB, Sparebank 1, Nordea, Brønnøysundregistrene og Skatteetaten, har levert sluttrapport for konseptfase 2 med vurderinger og konklusjoner ved implementering av eventuelle tiltak. Deltakere anbefaler å fortsette med videre spesifisering av alternativ løsning, Alternativ C, hvor etablereren stifter selskapet i Altinn og utfører hele den resterende etableringsprosessen på bankenes flater. Dette alternativet er mest framtidsrettet for både banker og Brønnøysundregistrene samtidig som den gir en enklere kundereise for etablerer.

Anbefalt løsning (Alternativ C): Bank maskinelt oversender nødvendig registrerings data og bekreftelse av aksjekapital til Brønnøysundregistrene

Det er vedtatt oppstart av planleggingsfasen når Brønnøysundregistrene, som vil være en sentral aktør i denne fasen, har ressurser tilgjengelig. Dette er tentativt i løpet av første halvår 2018.