Request-to-Pay – konseptfase

EPC (European Payments Council) har utviklet en Rulebook for SEPA Request-to-Pay Scheme (SRTP). Schemet beskriver og regulerer hvordan betalingsmottaker kan be om at betaler initierer en betaling. Bare forespørselen om betaling er omfattet, selve betalingen er ikke definert som en del av systemet.

Bits har i samarbeid med bankene gjennomført et prosjekt for å se nærmere på flere problemstillinger rundt Request-to-Pay. Formålet med prosjektet var å vurdere om og hvordan Request-to-Pay (RtP) kan anvendes i norsk banknæring for å støtte innovasjon av nye betalingstjenester, samt redusere kompleksiteten i dagens betalingstjenester. Prosjektet ble etablert i mai 2021, og prosjektgruppen besto av representanter fra Eika, DNB, Danske Bank, Nordea og SpareBank 1.

Prosjektet skulle gi en anbefaling for hvordan Request-to-Pay kan implementeres i den norske betalingsinfrastrukturen, og foreslå et konsept for hvordan direkte debettransaksjoner interbank kan omgjøres til kredittransaksjoner med støtte fra SEPA Request-to-Pay Rulebook. Videre skulle prosjektet beskrive hvordan RtP kan benyttes til å støtte nye tjenester som bruker Straksbetalinger.

Prosjektets sluttrapport med anbefalinger og forslag til videre arbeid forelå i juni 2022. Sluttrapporten ble bredt forankret i næringen gjennom flere fagråd og ble deretter avstemt i Bits styre. Prosjektet anbefalte at Administrasjonen følger opp aktiviteter og initiativ relatert til SRTP i europeisk sammenheng. Prosjektet anbefalte videre at en forutsetning for å gå videre i en planleggingsfase er enten at:

  1. prosjektet «Modernisering av NICS» beslutter å bruke SRTP til å erstatte debettjenester,
  2. P27 lanserer Nordic Bill Pay, eller at
  3. andre europeiske initiativ virker relevante og interessante for Norge

Bits følger utviklingen i markedet og vil avstemme med banknæringen når tiden er moden for å gå videre til en planleggingsfase.