Oppgjør etter dødsfall

‘Oppgjør etter dødsfall’ er et samarbeidsprosjekt mellom Digitaliseringsdirektoratet, Brønnøysundregistrene, domstolene, finansnæringen, NAV, skatteetaten, kartverket og Statens vegvesen.

Prosjektet har gjennomført planleggingsfasen og levert forslag til styringsdokument for realisering av MVP (‘Minimum Viable Product’).

Bakgrunn

I dag oppleves prosessen for oppgjør av bo etter dødsfall både tungvint og tidkrevende for de etterlatte. Den er manuell og papirbasert, byråkratisk og mange parter er involvert. En hovedutfordring er at det kan være vanskelig å få oversikt over kundeforholdet til avdøde. Arvingene må først innhente formuesfullmakt hos den aktuelle domstol, og deretter må arvinger sende ut dette til ulike aktører der man antar at avdøde hadde et kundeforhold. En annen hovedutfordring er at arvingene må manuelt fylle ut en søknad om skifteform og levere denne fysisk til tingretten som utsteder en skifteattest. Arvinger sender da denne til ulike aktører som så starter sin oppgjørsprosess. Det er heller ikke enkelt for de etterlatte å finne frem til god informasjon om prosessen «oppgjør etter dødsfall».

Formål

Formålet med prosjektet er å forenkle prosessen etter dødsfall – gjennom digitalisering og deling av data i prosesser som i dag er kompliserte og analoge/papirbaserte.

Ved å aktivere en digital brukerreise hvor de etterlatte blir guidet fra start til slutt vil dette gi en økt verdi for de etterlatte, og som bonus forventes besparelser og forenkling for de mange aktørene (både offentlige etater og privat næringsliv) som er involvert. Prosjektets konsept omfatter oppgjør som kan gjennomføres som privat skifte, dog er prosessen lik frem til at arvingene har besluttet skifteform. Dette innebærer at etterlatte kan benytte løsningen til å få innsikt i avdødes økonomi frem til skifteform besluttes.

Forventninger til løsningen prosjektet har utredet inkluderer enkelhet, selvbetjenthet og raske behandlingstider. Ved å digitalisere og automatisere prosessene ønsker prosjektet å levere løsninger som er tilpasset fremtidens behov og krav.

I tillegg vil dette alternativet gi:

  • Rettigheter som i dag utledes av en formuesfullmakt vil erstattes av definerte roller og tilknyttede rettigheter
  • Rettigheter som i dag utledes av en skifteattest vil erstattes av definerte roller og tilknyttede rettigheter
  • Arvingene kan utpeke fullmektig i løsningen. Ved å ha en digital representasjon av fullmektig vil man ikke trenge å utstede fullmakter slik man gjør i dag. Alle parter kan da sjekke mot en autorativ kilde (OED) om hva den fullmektige har fullmakt til å utføre (tilgangskontroll).
  • Det er også ønskelig med en sikker kommunikasjonsløsning mellom fullmektig og aktørene. Både for avklaringer og oversendelse av ytterligere dokumentasjon som skifteattesten ikke gir.

Konseptet legger opp til en rollestyringsmodell som gjør at det skilles på f.eks. arvinger, arvinger som påtar seg gjeldsansvar og fullmektig.

Effektmål

Følgende kvalitative gevinster er identifisert:

 1. De etterlatte:
  • Færre aktiviteter å forholde seg til: et felles grensesnitt for å få oversikt over boet og tildele rettigheter (hvem som skal være «dødsboansvarlig»)
  • Arvingene kan samarbeide elektronisk
  • Arvinger slipper å fysisk oppmøte hos domstol og finansaktører
  • Redusert tid til å få oversikt over boet, et bedre grunnlag for å påta seg privat skifte og et raskere oppgjør
  • Får sine rettmessige forsikringsutbetalinger
 1. Næringslivet og offentlig sektor: Får en økonomisk gevinst ettersom en kompleks prosess blir digitalisert.
  • En felles digitalisert løsning medfører en enklere, raskere og mer ensartet måte å levere ut kontoopplysninger til etterlatte på – og dermed en effektiv saksbehandling
  • En heldigital løsning vil også øke datakvaliteten (en skifteattest på papir er lettere å forfalske), sikkerheten og sporbarheten
  • Trygghet for at de etterlatte får det de har krav på. Dette øker troverdigheten til, og dermed oppfattet verdi av, de «produkter» den nå avdøde har betalt inn på (både obligatorisk gjennom skatter og avgifter, og frivillige ordninger gjennom f.eks. livsforsikring)
  • Domstolen får gevinst ved å koble seg på en plattform for elektronisk samhandling og får en besparelse ettersom man slipper papir og punching