Oppgjør etter dødsfall

‘Oppgjør etter dødsfall’ er et samarbeidsprosjekt mellom Brønnøysundregistrene, Domstoladministrasjonen, finansnæringen, NAV og Skatteetaten.

Prosjektet har levert rapport fra konseptfasen, og har initiert planlegging av neste fase. Endelig beslutning om start av neste fase tas av topplederforumet i juni.

Bakgrunn

Hvis du har mistet en som stod deg nær, er du selvfølgelig i sorg. Du får dessverre ikke tid til å bearbeide sorgen lenge, for snart tar de praktiske gjøremål over. For de pårørende kan det være tungt at så mange aktører forventer at du «tar tak» – når du er så sårbar og befinner deg i en så vanskelig situasjon.

Når noen dør ønsker vi at de nærmeste kan håndtere sorgen, passe på hverandre, organisere begravelse og håndtere eventuell boligavhending, uten at de på toppen skal slite med tungt offentlig papirvelde. 

Formål

Formålet med prosjektet er å forenkle prosessen etter dødsfall – gjennom digitalisering og deling av data i prosesser som i dag er kompliserte og analoge/papirbaserte. Det forventes også store besparelser for de mange aktørene (både offentlige etater og privat næringsliv) som er involvert.

Prosjektets anbefalte konsept gir en oversikt over dem avdødes aktiva og passiva, og kan samtidig utgjøre en mulig plattform som nye samarbeidspartnere kan hekte seg på og tilby sine data og tjenester på – som for eksempel en interaktiv veiledertjeneste for boavvikling for privat skifte, inkludert en forvaltningsorganisasjon som bidrar til utbredelse, forvaltning og videreutvikling. I tillegg vil dette alternativet gi:

  • Mulighet til å registrere annet innbo og løsøre
  • Løpende statusoversikt etter hvert som boet håndteres, som f.eks. forhold avvikles, hjemler overføres og kapitalgjenstander selges
  • Presentere et grunnlag for å ta en kvalifisert beslutning på booppgjørsform
  • Rettigheter som i dag utledes av en formuesfullmakt vil erstattes av definerte roller og tilknyttede rettigheter
  • Rettigheter som i dag utledes av en skifteattest vil erstattes av definerte roller og tilknyttede rettigheter
  • Arvingene kan utpeke fullmektig i løsningen. Ved å ha en digital representasjon av fullmektig vil man ikke trenge å utstede fullmakter slik man gjør i dag. Alle parter kan da sjekke mot en autorativ kilde (OED) om hva den fullmektige har fullmakt til å utføre (tilgangskontroll).
  • Det er også ønskelig med en sikker kommunikasjonsløsning mellom fullmektig og aktørene. Både for avklaringer og oversendelse av ytterligere dokumentasjon som skifteattesten ikke gir.

Konseptet legger opp til en rollestyringsmodell som gjør at det skilles på f.eks. arvinger, arvinger som påtar seg gjeldsansvar og fullmektig.

Mål

Hensikten med planleggingsfasen er å utarbeide nødvendig beslutningsgrunnlag for å kunne gå videre til gjennomføringsfasen i prosjektet. Dette inkluderer å sikre at prosjektets tekniske løsning blir sett i sammenheng med nødvendige endringer i arbeidsprosesser og organisering, slik at det skal være mulig å realisere de ønskede gevinstene. Planleggingsfasen vil også innebære å lage et veikart for trinnvis realisering.