Oppgjør etter dødsfall

‘Oppgjør etter dødsfall’ er et samarbeids-forprosjekt mellom Brønnøysundregistrene, Domstoladministrasjonen, finansnæringen, NAV og Skatteetaten.

Bakgrunn

Hvis du har mistet en som stod deg nær, er du selvfølgelig i sorg. Du får dessverre ikke tid til å bearbeide sorgen lenge, for snart tar de praktiske gjøremål over. For de pårørende kan det være tungt at så mange aktører forventer at du «tar tak» – når du er så sårbar og befinner deg i en så vanskelig situasjon.

Når noen dør ønsker vi at de nærmeste kan håndtere sorgen, passe på hverandre, organisere begravelse og håndtere eventuell boligavhending, uten at de på toppen skal slite med tungt offentlig papirvelde. 

Formål

Formålet med prosjektet er å forenkle prosessen etter dødsfall – gjennom digitalisering og deling av data i prosesser som i dag er kompliserte og analoge/papirbaserte. Det forventes også store besparelser for de mange aktørene (både offentlige etater og privat næringsliv) som er involvert.

Mål

Målet med forprosjektet er å utrede ulike konsepter for en heldigital løsning for oppgjør etter dødsfall. Scopet er begrenset til privat skifte samt at arvinger lar seg identifisere via Folkeregisteret og testamente.

Konseptene skal svare ut disse behovene:

  • Hvem er arvingene og finnes det et testamente?
  • Hvordan få oversikt over den avdødes aktiva og passiva?
  • Hvilken skifteform skal velges?
  • Ved privat skifte: Hvem skal være «dødsboansvarlig» og hva skal eventuelt sendes til domstolene for å få innsyn i- og disposisjonsrett over boet?
  • Hadde den avdøde relevante forsikringer hos et eller flere forsikringsselskaper og/eller rettigheter til utbetalinger eller støtteordninger hos NAV?
  • Hva med skatteoppgjøret for den avdøde?
  • Hva med øvrige verdigjenstander?

Plan og status

Forprosjektet har etablert 3 ulike alternativer som er under utredning. Sluttrapport med anbefalt konseptløsning og plan for neste fase skal leveres i løpet av april.