Kontrollinformasjon

Kontrollinformasjon er et samarbeidsprosjekt mellom Skatteetaten, bankene og Bits

Målet med prosjektet

Målet med prosjektet å etablere en hel-digital løsning for utveksling av informasjon mellom skatteetaten og bank knyttet til etterforskning. Som ledd i en etterforskning standardiseres nå dialogen mellom skatteetaten og bank på utlevering av relevant kontrollinformasjon.

I fremtiden skal all standardinformasjon som flyter mellom banken og skatteetaten gå fra maskin til maskin. Hensikten er å standardisere forespørsler slik at all kommunikasjon knyttet til en første forespørsel om uthenting av kontrollinformasjon alltid er lik og alltid returneres til skatteetaten på et fast analyserbart format, uavhengig av hvilke bank som leverer opplysningene.

Et av resultatene av å etablere en maskin til maskin utveksling av informasjon med likt og analyserbart innhold er at skatteetaten settes i stand til å foreta kvalitativt bedre utvelgelse av kontrollobjekt. Skatteetaten skal kunne avgjøre hvilke kontroller som skal tas videre til mer grundig gjennomgang og slik sett utføre flere kontrollhandlinger overfor flere virksomheter/personer enn de gjør i dag. Dette betyr at volumet i antall forespørsler fra skatteetaten til bankene vil øke. Volum på fremtidige henvendelser er vanskelig å estimere men en antakelse ligger på 350 – 400 000 samlet.

Fremtidig situasjon ved uthenting av kontrollinformasjon

Det er to situasjoner hvor Skatteetaten vil forespørre kontroll informasjon:

  1. Ved kontrolltiltak i enkelt sak
  2. Ved målretting av kontroll

Disse to forespørslene vil for bankene se like ut, men formålet og behandlingen vil være forskjellig.  Ved målretting av kontroll vil forespørselen gjelde et gitt antall næringsdrivende (org. nr.)/ personer (f.nr), mens ved kontroll i enkelt sak vil forespørselen gjelde en konkret næringsdrivende, et kontonummer og/ eller personer med formell eller uformell knytning mot denne virksomheten.

Når bankene og skatteetaten har utviklet en løsning for utveksling av kontrollinformasjon kan andre offentlige etater som har hjemmel til å hente denne type informasjon fra bankene, for eksempel NAV og politiet, velge å tilknytte seg felleskomponentene gjennom egne eller felles prosjekt.

Status prosjekt

Prosjektet starter gjennomføring i 2 halvår 2017 med deltagelse fra Skatteetaten, Nordea, SpareBank 1, DNB og Bits. Det arbeides nå med utvikling av felles integrasjonsmekanismer og med tilpasninger i aktørenes egne system. Oppstart pilotdrift er planlagt Q2 2018. Utviklingen og implementering skjer hos pilotbankene og skatteetaten og styres separat i en samkjørt felles plan.