Kontrollinformasjon

Kontrollinformasjon
Digitalisert kontrollprosess som avslører og forebygger økonomisk kriminalitet

Kontrollinformasjon er et samarbeidsprosjekt mellom Skatteetaten, NAV, politiet, finansinstitusjoner og Bits.

I forbindelse med kontroll- og etterforskningsaktiviteter kan Skatteetaten, NAV og politiet be banker og andre finansforetak om innsyn i en persons eller organisasjons kontoinformasjon.

Oversendelsen av denne kontoinformasjonen har tidligere foregått manuelt og vært tidkrevende for både etatene og finansforetakene.

Målet med prosjektet
Målet med prosjektet å etablere en hel-digital løsning for oversendelse av kontoinformasjon fra bankene til etatene i forbindelse med hjemmelsbasert kontrollvirksomhet.

Med den nye løsningen kan finansforetakene utlevere kontoinformasjon digitalt til Skatteetaten, NAV og politiet. I stedet for at den aktuelle etaten først må bruke tid på å manuelt kartlegge i hvilke finansforetak objektet (personen eller organisasjonen) er kunde, får de nå rask og maskinell tilgang til denne informasjonen.

Prosessen starter med at det går ut en automatisk forespørsel til kundeforholdsregistrene KAR/KFR fra den aktuelle etatens system. I retur får etaten en liste over finansforetak der objektet har eller har hatt et kundeforhold. Etaten kan deretter sende en digital forespørsel om å få tilsendt den relevante kontoinformasjonen fra finansforetakene på listen.

Gevinstene ved å etablere en maskin til maskin utveksling av kontoinformasjon, med standardisert og analyserbart innhold fra alle bankene til etatene, er at etatene settes i stand til å utføre betydelig flere kontroller og innhente kvalitativt bedre kontoinformasjon raskere. Basert på analyse av innhentet informasjon kan etatene også foreta bedre utvelgelse av kontrollobjekter.

Målbare gevinster

  • Ved å digitalisere og automatisere prosessen sparer både bankene og etatene tid.
  • Raskere behandlingstid gjør at etatene totalt kan behandle flere saker.
  • Mer effektiv kontroll og etterforskning fører til økt skatteinngang og inntjening fra bøter.

Samfunnsgevinster

  • Effektiv kontroll gir tillit til at kriminalitet bekjempes, og at velferdssystemet ikke misbrukes.
  • Når risikoen for å bli oppdaget øker, reduseres antallet svindelforsøk. Økt kontroll fører til færre feilutbetalinger fra NAV.