Ajourhold av pensjon

Prosjektet skal gi pensjonsselskaper tilgang til informasjon fra Skatteetaten og NAV for ajourhold av pensjon. Dette vil gi arbeidstakere riktigere pensjon, arbeidsgivere mindre rapportering, og myndigheter og pensjonsselskaper bedre datakvalitet.

Bakgrunn

Arbeidsgivere rapporterer i dag informasjon om arbeidstagere som har rett til obligatorisk tjenestepensjon til pensjonsselskaper gjennom lønnssystemer eller online-portaler. Tilsvarende informasjon rapporteres også til blant annet Skatt og NAV gjennom A-ordningen.

Skatteetaten har i samarbeid med Finanstilsynet, NAV, SSB, Finans Norge / BITS og pensjonsselskaper utredet om opplysninger som allerede rapporteres fra arbeidsgivere til offentlige myndigheter kan gjøres tilgjengelig for ajourhold av privat tjenestepensjon.

Utredningen som viser at foreslått løsning kan bidra til å:

 • øke antall arbeidsgivere som etterlever sine pensjonsforpliktelser
 • redusere næringslivets kostnader til rapportering av lønn og arbeidsforhold, herunder:
   • 720 millioner kroner i reduserte kostnader i året for arbeidsgivere (en time i rapportering), ifølge Finans Norge. Primært små arbeidsgivere.
   • 319 millioner kroner over 10 år i reduserte kostnader for forsikringsbransjen.
   • 1 til 2 milliarder kroner ekstra innbetalt i pensjon (Kilde: pensjonsselskapene).
 • øke kvaliteten på opplysninger om arbeidsforhold i a-ordningen

Dagens løsning: Arbeidstagere rapporterer informasjon til både pensjonsselskaper og til a-ordningen.

Anbefalt løsning: Pensjonsselskapene gjenbruker informasjon som arbeidstagerne har rapportert til a-ordningen.

Utredningen med utfyllende informasjon om det anbefalte konseptet er tilgjengelig på Finansdepartementets nettsider, se kobling på høyre side.

Status

Finansdepartementet utredningen til vurdering. I påvente av en beslutning fra myndighetshold, planlegger og forbereder Skatt, NAV, BITS og pensjonsselskapene videre gjennomføring av prosjektet.