OPS AT

Kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering er en stor og viktig oppgave som krever enorme ressurser og kunnskap både hos det offentlige og i finansbransjen. Frem til nå har det i stor grad vært opp til de enkelte rapporteringspliktige å løse disse utfordringene på egenhånd. En samlet finansnæring er enige om at sammen er vi sterkere, og med det offentlige ble Offentlig privat samarbeid – anti-hvitvasking og terrorfinansiering (OPS AT) etablert i august 2021.

Våren 2022 er OPS AT et samarbeid der 25 deltakere fra bank, forsikring og det offentlige jobber sammen for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. Dette gjøres gjennom faste møteplasser, der deltakerne utveksler erfaringer og trender de ser i egne organisasjoner. Møteplassene er av både større og mindre karakter, der noen er mer generelle mens andre har spesifikke temaer

Ifølge mandatet har OPS AT seks hovedformål:

  • Øke samhandling, kommunikasjon og utveksling av informasjon på tvers av finansnæringen og offentlig sektor
  • Dele informasjon om trender og trusselbildet ​
  • Heve kompetansenivået innen AML hos rapporteringspliktige og offentlige myndigheter​
  • Diskutere og fremme forslag til iverksettelse av risikoreduserende tiltak
  • Koordinere og samordne ressursinnsats der dette er mulig/hensiktsmessig
  • Initiere og gjennomføre prosjekter som vil forbedre anti-hvitvaskingsarbeidet

Per i dag har OPS AT en kjernegruppe, tre arbeidsgrupper og flere prosjekter/initiativer som er i oppstartsfasen. OPS AT vil også i mai 2022 arrangere sitt første webinar for de offentlige aktørene i OPS AT og Finans Norges medlemsforetak.

Vicki Aasprong Jensen og Gry Loe Haugaa utgjør administrasjonen i OPS AT, og kan kontaktes OPSAT@bits.no.