Fagråd i Bits

For at Bits AS skal ha en god dialog med bankene i Norge knyttet til de oppgaver Bits ivaretar på fellesskapets vegne, har Styret for Bits AS opprettet seks fagråd, som skal bistå selskapet i arbeidet med de fellesoppgaver som er nedfelt i strategi og overordnet handlingsplan, samt være arenaer for faglige diskusjoner og kompetansedeling mellom deltagerne og mellom Bits og deltagerne.

Det er utarbeidet fagrådsmandater for hvert fagråd og Bits er nå i gang med å sette sammen fagrådene for to nye år. Vi ber om forslag til navn på kandidater innen 23. juni 2023.

Retningslinjer for fagråd i Bits kan fås ved henvendelse til thea.aarseth@bits.no