Bankremisser

BankremisserBankremissen slik den har sett ut siden 1997.

En bankremisse er rettslig sett et ikke-rentebærende gjeldsbrev i norske kroner utstedt av bank til navngitt kreditor med tillegget «eller ordre». En kunde kan kjøpe bankremisse i bank mot kontant betaling eller ved belastning av kundens konto. Utstedende bank forplikter seg til å betale det beløp som bankremissen lyder på til den som er legitimert som kreditor etter bankremissen. Bankremissen kan diskonteres (innløses) i alle banker innen 6 måneder etter utstedelsen. Forholdet reguleres av gjeldsbrevloven av 17. februar 1939.

Bankremisser brukes når større verdier skal skifte eier.

 

Status i dag

Bankremisser og sjekker inngår i felles statistikker og det er vanskelig å vurdere omfanget av bankremisser ift sjekkene. Totalt sett er det brukt ca 100.000 sjekker og bankremisser hvert år.