Oppgjør etter dødsfall

‘Oppgjør etter dødsfall’ (Altinn dødsbo) er et samarbeidsprosjekt mellom Digitaliseringsdirektoratet, Brønnøysundregistrene, domstolene, finansnæringen, Skatteetaten, Statens kartverk og Statens vegvesen. Prosjektet vil levere en MVP (minimum viable product) for tjenesten Altinn dødsbo. MVP vil dekke prosessene fra dødsfall er registrert til det er utstedt skifteattest for privat skifte og det er mulig å bruke en digital representasjon av skifteattest eller fullmakten til fullmektig i oppgjørsprosessen. Selve oppgjørsprosessen er utenfor prosjektets scope.​

Prosjektet ledes av Digitaliseringsdirektoratet, og er organisert med prosjektledere fra de samarbeidende parter. Den enkelte parts leveranser er organisert som et delprosjekt.

Prosjektet inkluderer design, utvikling og testing av tjenesten, regelverksanalyser og regelverksutvikling, samt at nødvendige juridiske avtaler med tjenesteeiere og andre parter blir inngått.

Gjennom innsiktsarbeidet er det identifisert mange muligheter og mange flere interessenter utover partene i DSOP-samarbeidet og domstolene. Det er altså et potensial for å videreutvikle en tidlig versjon (MVP) for å etablere en enda bedre brukeropplevelse og ikke minst utløse ytterligere gevinster.

​Digitaliseringsdirektoratet er gitt tilsagn om midler fra medfinansieringsordningen i 3 år f.o.m. 2020​.

Bakgrunn

I dag oppleves prosessen for oppgjør av bo etter dødsfall både tungvint og tidkrevende for de etterlatte. Den er manuell og papirbasert, byråkratisk og mange parter er involvert. En hovedutfordring er at det kan være vanskelig å få oversikt over kundeforholdet til avdøde. Arvingene må først innhente formuesfullmakt hos den aktuelle domstol, og deretter må arvinger sende ut dette til ulike aktører der man antar at avdøde hadde et kundeforhold. En annen hovedutfordring er at arvingene må manuelt fylle ut en søknad om skifteform og levere denne fysisk til tingretten som utsteder en skifteattest. Arvinger sender da denne til ulike aktører som så starter sin oppgjørsprosess. Det er heller ikke enkelt for de etterlatte å finne frem til god informasjon om prosessen «oppgjør etter dødsfall».

Formål

Formålet med prosjektet er å forenkle prosessen etter dødsfall – gjennom digitalisering og deling av data i prosesser som i dag er kompliserte og analoge/papirbaserte.

Altinn dødsbo vil være arvingenes samlede informasjonskilde til oppgjør etter dødsfall ved å gi oversikt, veilede og automatisk samle økonomisk oversikt etter avdøde (verdier og gjeld/forpliktelser).

Leveransene i MVP skal bl.a. dekke de utfordringer arvinger har med å få oversikt over avdødes økonomiske forhold, ved å realisere en digital representasjon av arvings formuesfullmakt, slik at denne kan benyttes i en automatisert innhenting av avdødes aktiva og passiva. Dette inkluderer informasjon fra bank, forsikring, skatt, kjøretøy og eiendom. Arving vil også få informasjon om det er registrert testament i testamentregisteret, samt om det er tinglyst ektepakt i ektepaktregisteret.

I tillegg vil MVP omfatte etablering av digital representasjon av både skifteattest og eventuell fullmakt til fullmektig, d.v.s at dagens papirskjema erstattes av digitale representasjonsforhold. Det skal også legges til rette for bruk av digital representasjon i oppgjørsprosessen.

Ved å aktivere en digital brukerreise hvor arvinger blir guidet fra start til slutt vil dette gi en økt verdi for arvingene, og som bonus forventes besparelser og forenkling for de mange aktørene (både offentlige etater og næringsliv) som er involvert. Samlet vil det presenteres et grunnlag for å ta en kvalifisert beslutning på booppgjørsskifteform, og på bakgrunn av innhentet informasjon skal arvingen være trygg på å ta en riktig beslutning til ønsket skifteform. Rettigheter til formuesfullmakt og skifteattest erstattes med definerte roller og tilknyttede rettigheter i løsningen. Arvingene kan utpeke fullmektig i løsningen. Med en digital representasjon av fullmektig vil man ikke trenge å utstede fullmakter slik man gjør i dag. Ved å forholde seg til èn felles innlogging til Altinn dødsbo med tjenester på tvers vil denne digitale tjenesten skape en helhetlig brukeropplevelse.

Forventninger til løsningen prosjektet har utredet inkluderer enkelhet, selvbetjenthet og raske behandlingstider. Ved å digitalisere og automatisere prosessene ønsker prosjektet å levere løsninger som er tilpasset fremtidens behov og krav.

Det er en utstrakt privat rettshåndhevelse av arveretten. Dette er også ønskelig, blant annet i et samfunnsøkonomisk perspektiv. De fleste dødsbo gjøres opp av arvingene uten profesjonell bistand eller bistand fra rettsapparatet. Samtidig skal boet som regel gjøres opp i en periode hvor de involverte befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Det er viktig at regler og tilgjengelige, digitale løsninger for gjennomføring, så langt som mulig er tilpasset lekfolks egen bruk av dem.

Figuren under viser sammenhengen mellom de forskjellige aktørene og deres systemer som til sammen utgjør den sammenhengende tjenesten. Den sentrale komponenten i tjenesten er Altinn dødsbo i midten i figuren, som vil være arbeidsflaten som arvingene forholder seg til i forbindelse med oppgjør etter dødsfall.

Diagram