Fagråd i Bits

For at Bits AS skal ha en god dialog med bankene i Norge knyttet til de oppgaver Bits ivaretar på fellesskapets vegne, videreføres strukturen med fagråd. Styret for Bits AS har besluttet at det skal opprettes seks fagråd, som skal bistå selskapet i arbeidet med de fellesoppgaver som er nedfelt i strategi og overordnet handlingsplan, samt være arenaer for faglige diskusjoner og kompetansedeling mellom deltagerne og mellom Bits og deltagerne.

Fagrådsmandatene er nå utarbeidet og Bits er i gang med å sette sammen fagrådene. Vi ber om forslag til navn på kandidater innen 8. mai 2017.

Retningslinjer for fagråd i Bits kan fås ved henvendelse til anne.ystenes@bits.no