SEPA for CARD – når kommer det?

SEPA og forordningen om grensekryssende betalinger i EU gjelder også for kortbetalinger (point of sale) og uttak fra minibanker. Denne artikkelen skal forsøke å belyse noen av initiativene som pågår for med å lage et SEPA for Cards.

I september 2009 vedtok Europaparlamentet en forordning om betalinger på tvers av landegrensene i EU. Kort fortalt så innebærer forordningen at det skal være like enkelt, og gå like raskt og overføre betalinger over landegrensene i EURO som betalinger i det enkelte land. Forordningen utvider kravet til å gjelde samme gebyrer for grensekryssende og nasjonale (innenlandske) betalinger. Denne forordningen er nå mer kjent som Single Euro Payment Area (SEPA), og er ytterligere spesifisert i SEPA Rulebook for Credit Transfer og Direct Debit. Regelverket i SEPA går så langt at det også stilles krav til standardisert meldingsutveksling basert ISO 20022 XML. De fleste ikke-EURO-landene i Europa har nå startet arbeidet med å innføre ISO 20022 XML i nasjonal betalingsinfrastruktur. Norge er kanskje det landet i Europa som har kommet lengst i dette arbeidet.

European Card Stakeholder Group (ECSG) er en sammenslutning av flere interessenter som skal bidra til kortharmonisering i Single Euro Payments Area (SEPA). ECSG består av organisasjoner fra fem ulike sektorer av kortbetalingskjeden: Retailers (forhandlere / handelsplasser), Vendors (leverandører av betalingsterminaler og relaterte IT-systemer), Prosessors av korttransaksjoner, Card Schemes (kortordninger som f.eks VISA, Mastercard og BankAxept), og Banker/PSPs (leverandører av betalingstjenester som også omfatter utstedere og innløsere av kort). ECSG er en internasjonal non-profit forening. Formålet med ECSG er å bidra til at EU-borgere kan bruke sine kort til betalinger ved Point of Sale (PoS) og ATM-uttak med samme bekvemmelighet og pris i hele SEPA som i deres eget land. ECSG skal bidra til å fjerne tekniske, praktiske og kommersielle barrierer for kortharmonisering til fordel for alle aktører i kortbetalingsinfrastrukturen. ECSG skal oppnå sitt harmoniseringsmål gjennom vedlikehold og utvikling av SEPA Card Standardisation Volume (også kalt Volume). Volume består av 7 bøker som er viktige dokumenter for kortindustrien. Bøkene beskriver krav og retningslinjer for standardisering, interoperabilitet og sikkerhet i Europa for hele verdikjeden som opererer korttransaksjoner. Som et selvregulerende initiativ fremmer ECSG også kortindustriens etterlevelse av Volume. ECSG er ikke en del av EUs institusjonelle rammeverk, men organisasjonen støttes av EU-institusjoner, som deltar i ECSGs arbeid som observatører. ECSG har etablert et samarbeid med den Europeiske sentralbanken (ECB) og Euro Retail Payment Board (ERPB) som representerer reguleringsmyndigheter i Europa, i tillegg til samarbeid med internasjonale standardiseringsorganisasjoner som EMVCo, nexo Standards, PCI Security Standards Council. ECB og ERPB har gitt ECSG mandat om å legge til rette for at det blir større oppmerksomhet og fremdrift i forbindelse med utvikling av ISO 20022 meldinger mellom kortinnløsere og kortutstedere.

The Volume foreligger nå i versjon 8.0 fra mars 2017. Dokumentet har en vedlikeholdssyklus på 3 år, og neste versjon vil bli publisert i 2020. Dette betyr at aktørene i «kortindustrien» har 3 år på seg til å etablere praksis og foreta nødvendige investeringer som samsvarer med Volume 8.0. ECSG er en interesseorganisasjon som ikke har myndighet til å pålegge aktørene å tilpasse seg de krav som er beskrevet SEPA Volume 8.0. ECSG kan derimot bidra at det skjer en markedsdreven implementering til de felles krav som alle fem sektorene er enige om. Lykkes ikke ECSG og stakeholderne i dette standardiseringsarbeidet så vil reguleringskravene komme, noe som allerede er startet.

Ytterligere informasjon kan fås ved å kontakte terje.sletbak@bits.no