EBF Cyber Crime Working Group

European Banking Federation (EBF) er en interesseorganisasjon for den europeiske banksektoren. Deres medlemmer inkluderer 32 nasjonale bankforeninger som igjen representerer rundt 4500 banker. En av deres EBFs underlagte komiteer er Anti-Money Laundering (AML) & Financial Crime Committee. Denne komiteen vedtok i 2014 i samarbeid med Europol å opprette en arbeidsgruppe med ansvar for Cyber Crime. Bits har deltatt med en fast deltaker fra oppstarten.

Formålet med arbeidsgruppen er å samle eksperter innen hovedsakelig nettbasert kriminalitet, og utveksle informasjon om aktuelle trender, trusler og initiativer til mottiltak fra de ulike landenes interne bankforeninger. I tillegg til representanter fra bankforeningene deltar Europol fast i møtet og orienterer om relevante saker, trusler og trender. Diskusjonene gir et mye bedre grunnlag for å utarbeide trusselvurderinger i eget land basert på hendelser ellers i Europa. Det gir også mulighet for å avdekke om enkelthendelser er relatert og utgjør en del av et mønster, og gir mulighet til å diskutere effektive mottiltak. Imellom møtene får medlemmene periodisk informasjon fra Europol og varsler ved hendelser andre medlemmer vurderer at kan være av interesse for fellesskapet.

Bits samarbeider med FinansCERT om de innspillene som bringes inn i EBF Cyber Crime Working Group. Rapportering tilbake skjer til FinansCert og i FinansCERTs IRT-forum der IRT-miljøene i bankene deltar.

Gruppen gir innspill til høringsuttalelser til ulike dokumenter og forslag til regelverksendringer innenfor fagområdet. Innspill til disse høringsuttalelsene utarbeides i samråd med relevante ressurser innenfor Bits, Finans Norge, FinansCERT og bankene og er en arena der norsk finansnæring kan påvirke fremtidig regelverk.

Tidvis foreslår eller bidrar gruppen inn i felles prosjekter. Et slikt initiativ er det det Europol-ledede Emma-initiativet som retter seg mot muldyr i flere deltakende EU-land simultant ved å samordne banker, politi og justismyndigheter for å avsløre, arrestere og fremstille muldyr for retten raskt. Aksjonen etterfølges så av en informasjonskampanje rettet mot publikum, slik at dette blir synliggjort som organisert kriminalitet, og at risikoen man utsetter seg for ved å tilby sine tjenester som muldyr blir tydelig. Mer informasjon om initiativet er å finne på Europols hjemmesider https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/178-arrests-in-successful-hit-against-money-muling. I denne saken har Cyber Crime gruppen vært delaktige i å skaffe deltakere fra egne land, samt bidratt med koordinering i egne land. Gruppen har blitt holdt løpende orientert om initiativet, som til nå har resultert i to koordinerte aksjoner rettet mot muldyr i Europa.

Ytterligere informasjon om arbeidsgruppen og dennes arbeid kan fås ved henvendelse til nina.lailey@bits.no