Samarbeid om digitalisering med det offentlige

Bits AS (tidligere Bankenes Standardiseringskontor) har i sitt mandat fra Finans Norge å være en pådriver for digital samhandling i samfunnet. I den sammenheng pågår det et omfattende og spennende samarbeid mellom det offentlige og finansnæringen og hensikten med dette informasjonsskrivet er å orientere om følgende:

 • Bakgrunn
 • Pågående og planlagte aktiviteter
 • Forankring hos- og samspillet mellom aktørene

 

Bakgrunn

Finansnæringen er en svært IT-intensiv næring og aktørene leverer i stor grad sine tjenester på en digital plattform. Tradisjonelle finansprodukter og -tjenester krever ofte samhandling på tvers av aktører i sektoren og i økende grad på tvers av sektorer. Finansnæringen har gjennom digitalisering blitt svært effektiv, men det er fortsatt et stort potensial for ytterligere gevinstrealisering gjennom digital samhandling. Samtidig har myndighetene i Norge uttalt et betydelig ambisjonsnivå på å digitalisere Norge og ta ut effektiviseringsgevinster i det norske samfunnet.

Dagens samhandling med offentlig sektor er omfattende og inkluderer blant annet selskapsetablering, landbruks-kredittordninger, skattegrunnlagsinnhenting, konkurshåndtering, og oversendelse av finansiell informasjon som ledd i en etterforskning.

Gevinstpotensialet ved digitalisering av disse prosessene er store for samfunnet, og ikke kun avgrenset til finansnæringens evne til å tilby bedre tjenester til borgerne.

I noen av disse prosessene kan finansnæringen realisere store gevinster, men i andre prosesser derimot må finansnæringen delta for at andre skal kunne realisere gevinster – slik at man får et balansert gevinstpotensial i porteføljen. Et eksempel på et slikt scenario er digitalisering av konkurshåndtering som vil kreve at alle banker deltar for at myndighetene skal være sikre på at de har komplett informasjon om konkursboets aktiva og passiva.

illustrasjon_Digitaliseringsarbeidet

 

Pågående og planlagte aktiviteter 

Porteføljeforvaltning

Finans Norge og Bits har sammen med Brønnøysundregistrene og Skatteetaten samlet pågående- og nye initiativer i en felles portefølje. Hensikten er å oppnå:

 • Balanserte investeringer og gevinstfordeling mellom finansnæringen og offentlig sektor
 • Forutsigbarhet i arbeidet gjennom koordinering av informasjonsflyt og interne aktiviteter hos de deltakende aktørene

Finans Norge ved Idar Kreutzer representerer finansnæringen i topplederarenaen som er etablert mellom offentlig sektor og finansnæringen.

 

Forprosjekter

De ble i mai 2016 besluttet å iverksette tre forprosjekter som vil bidra til økt digitalisering i samfunnet:

 • Samtykkebasert lånesøknad
  • Konsept: Digital utlevering av ligningsinformasjon fra skatteetaten på bakgrunn av samtykke fra lånesøker. Dette åpner for at også denne delen av lånesøknadsprosessen kan digitaliseres.
  • Gevinster: Denne digitaliseringen er forventet å gi store samfunnsmessig gevinster (enklere liv for lånesøkere) og store besparinger i finansnæringen (mer effektive prosesser og høyere kvalitet).
 • Konkurshåndtering
  • Konsept: Forespørsel fra bostyret om digital utlevering av kontoinformasjon fra finansnæringen og eventuelt sperring av konti på bakgrunn av lovhjemmel.
  • Gevinster: Dette er forventet å gi store gevinster for det offentlige/bostyret gjennom at det blir enklere å be om disse tjenestene, de blir utført raskere og med høyere kvalitet.
 • Etterforskningsinformasjon – Skatteetaten
  • Konsept: Utlevering av informasjon fra finansnæringen til Skatteetaten på bakgrunn av lovhjemmel.
  • Gevinster: Det er forventet at mottak av mer komplett informasjon om finansiell aktivitet og status for en mistenkt bedrift eller borger vil gi store gevinster for Skatteetaten.

Resultatene fra de tre forprosjektene skal danne grunnlag for beslutning om eventuell realisering.

 

Nye initiativer

Samarbeidsarenaen med offentlig sektor åpner opp nye muligheter for sektorkryssende samarbeid. Bits vil fremme og behandle idéer og initiativ innenfor de næringspolitiske rammene som er definert gjennom Finans Norge.

 

Forankring og samspill

Som nevnt under” Porteføljeforvaltning” over, har man samlet pågående- og nye initiativer i en felles portefølje med mål om å oppnå en balansert gevinstfordeling mellom finansnæringen og offentlig sektor. I finansnæringen vil det kreve god informasjonsflyt og gode prioriteringsmekanismer. For å sikre gode prosesser er det lagt opp til følgende styringsmodell:

Strategisk nivå: Det er etablert et topplederforum for forankring av frivillig- og forpliktende samarbeid mellom partene. Finans Norges ledelse representerer finansnæringen her.

Taktisk nivå: For å gi innspill til- og sikre implementeringen av de initiativene som besluttes i topplederforumet er det etablert et ”prosjektkontor” (PMO). PMO skal sørge for sektorkryssende felles veikart, levende- og dynamisk porteføljestyring, strategier for videreutvikling av sektorkryssende helhetlig arkitektur og bruk av felleskomponenter, samt tilrettelegging av åpne grensesnitt for test og utvikling (APIer). Ledelsen i Bits representerer finansnæringen her.

Illustrasjon1_Digitaliserinsarbeidet

Operasjonalisering: Det organiseres forpliktende samarbeids-prosjekter med deltagelse fra berørte parter. I tillegg til planlegging og gjennomføring består oppgaven i å synliggjøre fremdrift i det offentlige rom. Prosjektplanene forankres i finansbransjen og om nødvendig inn i Bits’ styre.

 

For ytterligere informasjon, ta kontakt via e-post til post@bits.no.