Verifikasjon av mottaker – konseptstudie

Verifikasjon av mottaker er en tjeneste som gir betaler en bedre mulighet for å kontrollere om et kontonummer faktisk tilhører en betalingsmottaker – før selve betalingen gjennomføres.

Bits har som hovedoppgave å ivareta felles infrastruktur og regelverk for banker i Norge og har derfor satt i gang en konseptutredning som skal vurdere hvordan bankene rent praktisk kan samarbeide for at alle banker skal kunne tilby en slik tjeneste til sine kunder.

Verifikasjon av mottaker antas å gi verdi for banker, betalere og betalingsmottakere i form av

  • Økt sannsynligheten for at betalinger kommer til rett mottaker
  • Reduksjon i svindel
  • Reduserte kostnader ved opprydding etter feilbetalinger
  • Økt relevans og verdi av kontobasert betalingsformidling

Bankene er gjennom lovverket underlagt strenge taushetskrav. En fremtidig tjeneste må derfor begrenses til å verifisere riktigheten av kontoopplysninger som allerede er helt eller delvis kjent for betaler. Et sentralt tema i konseptutredningen blir derfor å beskrive informasjonsflyt og deretter vurdere de juridiske og praktiske sidene av de konseptene som beskrives.

Prosjektet ledes av Bits med deltakelse fra bankene i konseptfasen. Planen er at konseptrapporten skal legges frem for styret i Bits i løpet av fjerde kvartal 2021. En eventuell videreføring av prosjektet planlegges for 2022.