Modernisert Folkeregister

Bakgrunn 

Folkeregisteret inneholder opplysninger om alle som er eller har vært bosatt i Norge. Dagens register tilfredsstiller ikke lenger samfunnets behov da samfunnsendringer har økt behovet for et enklere og mer effektivt system, med mindre manuelt arbeid, som fanger opp korrekte og oppdaterte personopplysninger til enhver tid. Med dagens register kan det ta opptil flere måneder før hendelser er registrert i Folkeregisteret. 

Sektorsamarbeid og Bits 

For å redusere belastningen på infrastrukturen til det nye Folkeregisteret ønsker Skatteetaten at det etableres sektor- eller bransjesamarbeid innen de forskjellige næringene. I den forbindelse ble BITS kontaktet av Skatteetaten, via DSOP, for å se på mulighetene for et samarbeid mellom Skatteetaten og Finanssektoren.  

Skatteetaten har foreslått to alternative samarbeid: 

 1. Administrativt samarbeid mellom Freg og Finanssektoren (SPOC – Single Point ofContact)
 2. Administrativt og teknologisk sektorsamarbeid mellom Freg og Finanssektoren

Etter en presentasjon og orientering i BITS styre, ble det tilrådt å utrede mulighetene og omfang av punkt 2.Det ble satt ned en arbeidsgruppe fra BITS som har gjort ide-dugnad med Skatteetaten og aktører fra finansnæringen for å se på behov, muligheter og omfang.  

Bits er nå i planleggingsfasen der vi utarbeider en prosjektplan og løsningsbeskrivelser. 

Hensikten med prosjektet

Både offentlige og private virksomheter trenger kontinuerlige opplysninger fra Folkeregisteret. En modernisering av registeret vil derfor ha stor betydning for begge sektorer. 

Skatteetaten jobber med en fullstendig modernisering av dagens register for å møte nye behov. Finansforetak får etter ny lov fra 2017 tilgang til alle ikke-taushetsbelagte opplysninger, samt opplysninger om foreldre, registrert ektefelle/partner og barn (rettighetspakke finansforetak). 

Registeret vil muliggjøre sanntidsoppdateringer, ha en stabil og sikker fellesløsning, samt ha en oppetid på 99,8 %. 

Nye folkeregistertjenester fra 2020 blir: 

 • Hendelsesliste: en løpende varsling om endringer i Folkeregisteret. 
 • Oppslag: enkeltpersoners folkeregisteropplysninger kan hentes ved behov. 
 • Uttrekk: en sammenstilling av hele eller deler av registeret etter gitte kriterier. 
 • Online oppslag: nettbasert oppslagstjeneste for konsumenter og privatpersoner innlogget på skatteetaten.no. 

Ved en modernisering av Folkeregisteret oppnås blant annet følgende forbedringer: 

 • Nye forretningsprosesser og IT-systemer med stor grad av automatisert saksbehandling og elektronisk innhenting av persondata.  
 • Endringer vil oppdateres løpende elektronisk, fremfor manuelt på papir. 
 • Økt datakvalitet med sanntidsdata. Registeret vil levere umiddelbare oppdateringer, og tiden det tar fra en hendelse inntreffer til hendelsen er registrert reduseres til minutter og sekunder. 
 • Opplysningene vil leveres i et standardformat.  
 • Økt sikkerhet og personvern – nye folkeregistertjenester fører til at virksomheter enklere kan følge nye, strengere krav til personvern. 
 • Enklere å se og kontrollere egne folkeregistrerte opplysninger.  

Det nye registeret vil dermed ha økt kvalitet og gjøre det enklere for virksomheter å samhandle bedre om opplysninger om borgere.