Modernisert Folkeregister

Bakgrunn 

Folkeregisteret inneholder opplysninger om alle som er eller har vært bosatt i Norge. Dagens register tilfredsstiller ikke lenger samfunnets behov da samfunnsendringer har økt behovet for et enklere og mer effektivt system, med mindre manuelt arbeid, som fanger opp korrekte og oppdaterte personopplysninger til enhver tid. Med dagens register kan det ta opptil flere måneder før hendelser er registrert i Folkeregisteret. Skatteetaten har derfor startet et moderniseringsprosjekt for Folkeregisteret og det vil komme en helt ny løsning i løpet av 2020.

Skatteetaten ser at selskaper i finansnæringen har like behov for bruken av data fra Folkeregisteret og ønsker derfor at de organiserer seg i et sektorsamarbeid. Finans Norge har, etter vurderinger gjort i Bits og bransjestyrene BBK (Bransjestyre Bank og Kapital), BLP (Bransjestyre Liv og Pensjon) og BRS (Bransjestyre Risiko og Skade), besluttet at Bits tar sektoransvaret (blir segmentansvarlig) på vegne av finansnæringen inn mot Skatteetaten og Modernisert Folkeregister.

Etablering av integrasjon mellom finansnæringen og Modernisert Folkeregister  

Bits vil bistå finansnæringen med informasjon om løsningen i prosjektfasen og som segmentansvarlig. I rollen som segmentansvarlig skal Bits informere og distribuere informasjon som er relevant for bransjene bank (BBK), skadeforsikring (BRS) og livsforsikring (BLP) fra Modernisert Folkeregister. Bits vil også ha dialogen med Modernisert folkeregister knyttet til videreutvikling, mm..  Eierskapet til den tekniske løsningen skal ligge i Finans Norge. Finans Norge Forsikringsdrift og Trafikkforsikringsforeningen etablerer, drifter og forvalter den tekniske fellesløsningen for finansbransjen.

 Hensikten med prosjektet

Både offentlige og private virksomheter trenger kontinuerlige opplysninger fra Folkeregisteret. En modernisering av registeret vil derfor ha stor betydning for begge sektorer. Skatteetaten jobber med en fullstendig modernisering av dagens register for å møte nye behov. Finansforetak får etter ny lov fra 2017 tilgang til alle ikke-taushetsbelagte opplysninger, samt opplysninger om foreldre, registrert ektefelle/partner og barn (rettighetspakke finansforetak).

Det nye Folkeregisteret vil muliggjøre sanntidsoppdateringer, dvs. levere en stabil og sikker fellesløsning, samt ha en oppetid på 99,8 %.

Hva finansnæringen kan forvente i løpet av 2020:

  • Hendelsesliste: en løpende varsling om endringer i Folkeregisteret.
  • Oppslag: enkeltpersoners folkeregisteropplysninger kan hentes ved behov.
  • Uttrekk: en sammenstilling av hele eller deler av registeret etter gitte kriterier.
  • Online oppslag: nettbasert oppslagstjeneste for konsumenter og privatpersoner innlogget på skatteetaten.no.

Ved en modernisering av Folkeregisteret oppnås blant annet følgende forbedringer: 

  • Nye forretningsprosesser og IT-systemer med stor grad av automatisert saksbehandling og elektronisk innhenting av persondata.
  • Endringer vil oppdateres løpende elektronisk, fremfor manuelt på papir.
  • Økt datakvalitet med sanntidsdata. Registeret vil levere umiddelbare oppdateringer, og tiden det tar fra en hendelse inntreffer til hendelsen er registrert reduseres til minutter og sekunder.
  • Opplysningene vil leveres i et standardformat.
  • Økt sikkerhet og personvern – nye folkeregistertjenester fører til at virksomheter enklere kan følge nye, strengere krav til personvern.
  • Enklere å se og kontrollere egne folkeregistrerte opplysninger.

Det nye registeret vil dermed ha økt kvalitet og gjøre det enklere for virksomheter å samhandle bedre om opplysninger om borgere.

Spørsmål og henvendelser vedrørende dette rundskrivet eller Modernisert Folkeregister kan rettes til Bits; Modernisertfolkeregister@bits.no