Modernisering av Folkeregisteret

Skatteetaten moderniserer Folkeregisteret gjennom et moderniseringsprosjekt som pågår i perioden 2016 – 2020.

Målet for prosjektet er å tilby enklere tilgang til oppdatert og kvalitetssikret informasjon fra Folkeregisteret, der informasjonen er tilpasset personvernlovgivningen. Dette vil muliggjøre mer effektive og i stor grad automatiserte saksbehandlingsprosesser både i privat næringsliv og i offentlig sektor.

Bankene, Finans Norge og Bits (tidligere BSK og avdeling Betsi i Finans Norge) har vært involvert i utredningsarbeidet som lå til grunn for prosjektet. Prosjektet har videre etablert et «Eksternt Fagråd» hvor Finans Norge / Bits er representert. I dette fora fremmer Bits, i samråd med Finans Norge, næringens holdning i saker som har konsekvens for bankenes virksomhet. Videre vurderer Bits aktuelle konsekvenser for bankene og gir utfyllende informasjon til prosjektet der det anses nødvendig.

Prosjektet omfatter flere aktiviteter som har konsekvenser for bankene. Noen av disse er:

 • Opprydding av D-nummer basen.
 • Ny ID-forvaltning /Identitetsgrunnlag.
 • Digitale fødsels- og dødsmeldinger.
 • Nytt lovverk og nye forskrifter.
 • Nye innholdselementer i Folkeregisteret.
 • Ny distribusjonsstrategi.

Bits vil kommentere og gjøre informasjon tilgjengelig her etter hvert som det blir aktuelt:

Opprydding av D-nummerbasen og utvidet bruk

Et d-nummer er en midlertidig registrering av utenlandske statsborgere i Folkeregisteret. Statusen «Inaktiv» ble lagt til for disse numrene i januar 2017.  Bestemmelsen i folkeregisterforskriften § 2 sier at et d-nummer skal settes som inaktivt 5 år etter at det ble tildelt.

I 2017 gjorde Folkeregisteret en opprydding i d-nummer-populasjonen i Folkeregisteret. Rundt 1 million d-nummer som ikke hadde vært i bruk de siste tre årene fikk statusen «Inaktiv». Formålet med dette var å skille ut personer som ikke lenger er i Norge i Folkeregisteret. Nå, i juni 2018, blir «Inaktiv» også innført for tidligere asylsøkere uten lovlig opphold i Norge.

Hva betyr statuskoden «Inaktiv» for et d-nummer?

 • Statuskoden «Inaktiv» betyr med få unntak at personen er tildelt et d-nummer, men ikke lenger oppholder seg i landet, eller har lovlig opphold i Norge.
 • Hvis en person med et inaktivt d-nummer mener han eller hun har lovlig opphold i Norge, kan d-nummeret aktiveres igjen. Der utlendingsmyndighetene har rekvirert d-nummeret er det kun UDI som kan behandle slike saker, og avgjøre om personen faktisk har grunnlag for lovlig opphold i Norge. Da er det også UDI som reaktiverer det inaktive d-nummeret.

Hva er nytt?

Gruppen av personer som kan ha statuskode «Inaktiv» utvides til å inkludere tidligere asylsøkere uten lovlig opphold i Norge.

Fra 21. juni 2018 vil personstatus «Inaktiv» benyttes for :

 • Personer med d-numre som per januar 2017 ikke hadde vært i bruk de tre siste årene (ikke vært aktive overfor Skattemyndighetene og Enhetsregisteret) og som derfor ble satt til inaktiv på dette tidspunktet og ikke har blitt aktivert siden.
 • Personer med d-nummer som er eldre enn 5 år: Alle d-nummer som er tildelt etter 16. januar 2017 settes til inaktivt 5 år etter tildelingsdato. Et d-nummer som er tildelt før 16. januar 2017 blir satt til inaktivt 5 år fra denne datoen, altså den 16. januar 2022.
 • Asylsøkere med d-numre som fra 21. juni 2018
 • har mottatt endelig, negativt vedtak
 • er uttransportert
 • eller har forsvunnet fra mottak og ikke kommet til rette/sak henlagt

NB! Selv om en person ikke har lovlig opphold i Norge, kan det likevel hende at personen har kjent oppholdssted i Norge, for eksempel på asylmottak. Dette er personer som utlendingsmyndighetene av ulike årsaker ikke kan returnere til hjemlandet. Disse personene vil kunne ha et d-nummer med statuskode «Inaktivt».

Hva skal bankene bruke informasjonen om «Inaktiv» til?

1: Bankene må vurdere om det skal stilles krav til personstatus «Aktiv» i Folkeregisteret, for én eller flere av tjenestene for personer registrert med d-nummer:

Banken må vurdere om personstatus «Aktiv» i Folkeregisteret bør være et krav for å motta en eller flere av bankens tjenester og ytelser, slik at eventuelle inaktive d-nummer må reaktiveres før tjenestene kan ytes.

2: Hva må bankene gjøre hvis en person mener seg feilaktig registrert med inaktivt d-nummer?

D-nummer med statuskode «Inaktiv», der UDI er kilden til inaktiveringen, må reaktiveres av UDI. Dersom banken har hjemmel til å se hvem som har tildelt d-nummeret, vil banken se at det står «kilde: UDI». Kontaktinformasjon til UDI finnes på udi.no. Hvis banken ikke har rettigheter til å se hvem som har rekvirert et d-nummer eller satt et d-nummer til inaktivt, må banken be personen kontakte Folkeregisteret for å få vite hvem som eventuelt kan reaktivere d-nummeret.