Modernisering av Folkeregisteret

Skatteetaten har etablert et prosjekt med formål å modernisere Folkeregisteret basert på vedtak om satsning i forbindelse med statsbudsjettet for 2016.

Skatteetaten har i flere år arbeidet med utredninger og forberedelser til prosjektet, og bankene, Finans Norge og Bits (tidligere BSK og avdeling Betsi i Finans Norge) har vært involvert i mye av dette arbeidet.

Målet for prosjektet er at det skal blir lettere å få tilgang til oppdatert og kvalitetssikret informasjon fra Folkeregisteret, tilpasset personvernlovgivningen, – som igjen vil bidra til mer effektive saksbehandlingsprosesser både i privat næringsliv og i offentlig sektor.

Selve moderniseringsprosjektet er nå etablert og skal pågå i perioden 2016 – 2020. Prosjektet har etablert et «Eksternt Fagråd» hvor Finans Norge / Bits er representert. Bits vil i denne sammenheng, i samråd med Finans Norge, fremme næringens holdning i saker som har konsekvens for bankenes virksomhet. Videre vil Bits vurdere aktuelle konsekvenser for bankene og gi utfyllende informasjon til prosjektet når det anses nødvendig.

Prosjektet omfatter flere aktiviteter som har konsekvenser for bankene. Noen av disse er:

 • Ny personidentifikator (personnummer).
 • Opprydding av D-nummer basen.
 • Ny ID-forvaltning /Identitetsgrunnlag.
 • Digitale fødsels- og dødsmeldinger.
 • Nytt lovverk og nye forskrifter.
 • Nye innholdselementer i Folkeregisteret.
 • Ny distribusjonsstrategi.

Bits vil kommentere og gjøre informasjon tilgjengelig på nettsiden etter hvert som det blir aktuelt.

Rydding av D-nummer basen

Skatteetaten skal rydde i D-nummerdatabasen i Folkeregisteret ved å merke D-nummer som ikke er i bruk som inaktive. Det gjøres 2 tiltak, disse er:

Tiltak 1

 • Rydding i eksisterende D-nummerdatabase
 • Merking av D-nummer som ikke har vært i bruk de tre siste år som «inaktive»
 • Ca 1 million D-nummer merkes inaktive (av totalt 1,6 mill)
 • Uttrekket gjennomføres medio november
 • Merking av inaktive D-nummer (Gjøres tilgjengelig suksessivt fra 1.januar 2017)

Tiltak 2

 • Legge til rette for økt kvalitet på fremtidige D-nummer
 • Etablering av 5-års varighet på nye og aktive D-nummer
 • Utløpsdato som gir mulighet for kontrolltiltak i forkant av 2022
 • Etableres som ny ordning fra 1.januar 2017

Det vil bli utviklet ny statuskode «inaktiv» i folkeregistret.

Det legges opp til følgende kriterier for inaktivering.

Trinn 1, ny statuskode «inaktiv» og merking av eksisterende populasjon:

 • Et D-nummer blir satt til inaktivt dersom det ikke er spor av aktivitet i System for likning (SL), Enhetsregisteret eller Skatteetatens eiendomsregister (Serg) de siste 3 år.
 • Dette betyr for eksempel:
  • En bankoppgave på 5 kr regnes som aktiv.
  • I grunnboka vil D-nummer knyttet til eiendom som ikke har nye tinglysinger bli merket som inaktiv.
  • Løsøreregisteret vil bli fanget opp gjennom aktivitet i forbindelse med rapportering av gjeld fra ulike finansinstitusjoner (regnes som aktiv).

Trinn 2, etablere 5 års varighet for aktive og nye D-nummer:

 • Uavhengig av aktivitet og bruk av D-nummer settes D-nummer til inaktivt etter 5 år (fra tildelingsdato)

Reaktivering av inaktivt D-nummer vil skje i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer som gjelder ved rekvirering av D-nummer.